Pieczątka firmowa wciąż jest istotnym elementem procesu autoryzacji dokumentów zarówno w obiegu wewnętrznym jak i zewnętrznym. Dlatego proces jej właściwego- pod względem formalno-prawnym-przygotowania jest niezwykle istotny. Podstawowe dane, które każda pieczątka powinna zawierać to: 1/ Nazwa firmy. W wypadku spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, komandytowych nazwa jest ściśle określona we wpisie do KRS. Nazwa firmy powinna identyfikować jednoznacznie formę prawną działalności: S.A.(spółka akcyjna)) , sp. z o.o.(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ) , Sp. j. (spółka jawna) sp. k. ( spółka komandytowa) Podobnie rzecz ma się w wypadku spółki cywilnej. Prócz nazwy skróconej należy dodać słowa : spółka cywilna lub skrót: s.c. W wypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sytuacja kształtuje się trochę inaczej. Należy posługiwać się imieniem i nazwiskiem osoby, która działalność prowadzi i ewentualnie nazwą ( jeśli taka została zarejestrowana) 2/ Kolejnym elementem może być krótki opis przedmiotu działalności, jeśłi ten nie jest jasno określony w nazwie lub chcemy go uszczegółowić. Ten element nie jest wymagany ani niezbędny. Należy jednak pamiętać, iż pieczątka obecna jest na wielu dokumentach, w związku z czym stanowić może doskonałe narzędzie promocji naszej firmy. 3/ Dane adresowe. Są niezbędne, gdyż dokładnie identyfikują firmę. Należy podać pełne dane siedziby: miejscowość z kodem , ulicę z numerem, numer lokalu W wypadku pieczątki dla fili, należy podać najpierw adres głównej siedziby przedsiębiorstwa. 4/ Dane kontaktowe: numer telefonu, faksu, ewentualnie adres e-mail i strony www. Choć nie są one wymagane, zawsze doradzamy ich umieszczenie na pieczątce. Powód jest prosty: stempel przystawiony na dokumencie firmowym (a więc istotnym i przechowywanym ze szczególną starannością) często stanowić może jedyne źródło informacji o naszej firmie. Wizytówki bowiem często są gubione , ulegają zniszczeniu , zatarciu , itp. Warto więc zadbać o ułatwienie potencjalnemu klientowi kontaktu z nami. 5/ Standardową pieczątkę można wzbogacić o także logo. Wspomniana wcześniej powszechność występowania pieczątki przemawia za tym, aby traktować ją jako kolejny element promocji firmy. Łatwa identyfikacja wizualna zdecydowanie ułatwia zapamiętanie naszej firmy i może stanowić o pozyskaniu danego klienta.